UUSI LIIKENNELAKI RAMPAUTTAA MATKAILUALAN YRITTÄJIÄ

TIEDOTE LEHDISTÖLLE 15.6.2018

UUSI LIIKENNELAKI RAMPAUTTAA MATKAILUALAN YRITTÄJIÄ

Laki hankaloittaa matkailuyrittäjien asiakaskuljetuksia

Muun muassa taksialan sääntelyä koskeva uusi laki vie matkailuyrittäjiä ahdinkoon. Aikaisempaan liikennelakiin on sisältynyt pykälä, joka on mahdollistanut matkailualan yrittäjien järjestää itse kuljetukset asiakkailleen osana tarjoamiaan matkailu- ja aktiviteettipalveluja. Uudesta laista pykälä on poistettu, eikä matkailuyrittäjä enää voi järjestää itse matkailupalveluhinsa sisältyviä kuljetuksia vaan ne on ostettava ulkopuolisilta taksiyrittäjiltä tai vaihtoehtoisesti oma henkilökunta on koulutettava taksiluvallisiksi kuljettajiksi. Uusi liikennelaki astuu voimaan 1.7.2018. Lain seuraukset matkailualan yrittäjille ja yritystoimintaan ovat karut.

Uusi laki velvoittaa, että kaikilla kuljetuksia tarjoavilla henkilöillä  on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa. Lisäksi autot, joita kuljetuksiin käytetään, on rekisteröitävä takseiksi. Matkailualan 
yrittäjille tämä tarkoittaa kohtuuttoman suuriksi nousevia kustannuksia erikseen hankittavista kuljetuksista, jotka asiakas kuitenkin mieltää osaksi matkailuyritykseltä ostaamaansa matkailupalvelua. Lakimuutoksesta  kerrottiin kesäkuun alussa 2018 ja laki astuu voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä, keskellä kiivainta matkailukautta. Laki vaikeuttaa jo ostettujen matkailupalveluiden toteuttamista.

”Mielestäni ei ole mitään järkevää syytä vaikeuttaa matkailuyritysten tilannetta”, Benjamin Donner Aavameri Oy:stä kertoo.

LUPAHAKEMUKSIA EI VOIDA KÄSITELLÄ RIITTÄVÄN NOPEASTI –MATKAILUYRITTÄJÄT KÄRSIVÄT

Lain toimeenpanoa ja myönnettäviä taksilupia valvoo ja hallinnoi  Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI. Heidän mukaansa 90 % uusista taksilupahakemuksista pyritään käsittelemään 10 päivän aikana heinäkuun alun jälkeen. Matkailualan yrittäjillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia toimia käsittelyaikojan aikana laillisesti – vaikka taksilupa haettaisiinkin ja kuljettaja koulutettaisiin, on odotettava ainakin 10 päivää keskellä kuuminta turistikautta. Trafi ei ole osannut vastata matkailualan yrittäjien kysymykseen siitä, saadaanko toimintaa jatkaa vanhalla tavalla uusien lupahakemusten käsittelyn aikana.

Matkailualan yrittäjien yritystoiminnan kate ei ole kuljetuksissa, jotka asiakkaat mieltävät osaksi ostamaansa matkailupakettia, vaan itse matkailupalveluissa. Uuden lain puitteissa matkailuyritys ei voi enää tuottaa itse tätä kuljetuspalvelua muuttumatta taksiyritykseksi. Kuljetuksien ulkoistaminen taksiyrityksille tulisi jo nyt tiukasti kilpaillulla alalla aivan liian kalliiksi. Kansainvälisessä kilpailussa hinta on merkittävä tekijä, ja jo nyt Suomen hintataso on korkeampi verrattuna toisiin matkailumaihin. Kuljetus lentokentältä tai kaupunkien keskustoista ei ole lisäarvo asiakkaalle, vaan välttämättömyys, jotta matkailu- ja luontoaktiviteettipalveluita voidaan ylipäätään myydä.

LAKIMUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EPÄONNISTUNUT

Matkailualan yrittäjät näkevät, että lain todellisten vaikutusten 
arviointi on puutteellista. Lakia säätäessä ei ole otettu huomioon esimerkiksi uusien koulutettavien kuljettajien koulutuskustannuksia sekä vakuutusmaksujen nousua. Matkailuyrittäjien kuljetuksien kilometrimäärät ovat verrattain vähäisiä mutta vakuutusmaksut nousevat uuden lain myötä yhteneviksi huomattavasti enemmän kilometrejä ajavien taksiyrittäjien kanssa. Lain valmistelun yhteydessä tehty arviointi antaa virheellisen kuvan lain kokonaisvaikutuksista matkailuyrittäjille, sillä siinä on huomioitu vain viranomaisille maksettavat rekisteröintimaksut, jotka todellisuudessa muodostavat vain murto-osan yritykselle aiheutuvista kokonaiskustannuksista.

Vielä kaksi viikkoa ennen lain voimaan astumista siitä aiheutuvat todelliset kustannukset asiakkaiden kuljettamiseen eivät ole kokonaan tiedossa ja laskettavissa. Ei ole myöskään tarkkaa tietoa, millä aikataululla matkailualan työntekijät voivat kouluttautua taksikuljettajiksi. Lisäksi on kysyttävä, miten toimitaan, jos nykyiset työntekijät eivät halua kouluttautua taksinkuljettajiksi – matkailualalla on pääasiassa kausityöntekijöitä ja nuoria kesätyöntekijöitä. Matkailuyrittäjät näkevät, että mahdollisuus panostaa kausityöntekijöiden kouluttamiseen oman alansa ulkopuolelle on hyvin rajallista. Lisäksi laki velvoittaa taksilaitteiston hankintaan.

“Olemme rakentaneet toimintaamme 20 vuoden ajan, eikä koko toimintamallia voi rakentaa uusiksi parissa viikossa”, toteaa Saaristomerellä ja Turussa kesäisin useita melontaoppaita työllistävän Aavameri Oy:n toimitusjohtaja Benjamin Donner.

Lakimuutoksella on suoria vaikutuksia turismiin, joka on Suomessa koko ajan kasvava elinkeino. Luontoretkeily on monille ulkomailta saapuville matkailijoille tärkein syy tulla Suomeen ja viipyä Suomessa kauemmin. Jokainen lisävuorokausi tuo lisätuloja myös ravintoloille ja  majoitusyrittäjille. Toinen merkittävä asiakasryhmä ovat suomalaiset, joille matkailualan yrittäjien tarjoamat palvelut mahdollistavat turvallisen luontoelämyksen paikoissa, joihin omatoimisesti on vaikea lähteä.

LISÄTIETOJA:


Olli Rinne, toimitusjohtaja
Feel The Nature -retket
Puh 040 900 5556, email: olli@feelthenature.fi
feelthenature.fi 

Ilkka Lariola, toimitusjohtaja
Natura Viva Oy
Puh. 050 376 8855, e-mail:
www.naturaviva.fi

Benjamin Donner, toimitusjohtaja
Aavameri Oy
Puh. 050 569 7088, e-mail: info@aavameri.fi
www.aavameri.fiLAKIIN LIITTYVÄT DOKUMENTIT

* Eduskuntakäsittelyn asiakirjat:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_161+2016.aspx 

* Eduskuntakäsittelyn asiakirjojen alkuperäinen hallituksen esitys 
eduskunnalle:
“Voimassa olevan taksiliikennelain mukaan taksiliikennelupaa ei tarvita 
palveluyrityksen hallinnassa olevalla henkilöautolla henkilöiden 
kuljettamiseen, jos kuljetus liittyy koti- tai matkailupalveluihin ja 
kuljetus on osa yrityksen tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Tämä 
poikkeus ehdotetaan poistettavaksi, koska alalletulokynnystä on 
taksipalveluissa madallettu.” 

* Liikennevaliokunnan mietintö 
(https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Liikenteenpalvelut_liv_20170324.aspx):
”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä ei ole rajattu 
taksiliikennelupavaatimuksen piiristä esimerkiksi majoitus- ja 
matkailutoimintaan liittyviä pienimuotoisia asiakkaiden kuljetuksia. 
Lupavaatimuksen laaja-alaisuuden puolesta voidaan nähdä puhuvan ainakin 
sen seikan, että taksiliikennelupien saaminen ja lupia koskevat 
velvoitteet helpottuvat esityksen myötä olennaisesti. Valiokunta 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lainsäädäntökokonaisuuden II 
vaiheessa ennen tämän lain voimaantuloa on tarpeen arvioida, tulisiko 
lupavaatimukseen lisätä jonkinlainen rajanveto sellaista toimintaa 
varten, jossa henkilöiden kuljettaminen on vain hyvin pieni osa jotain 
kokonaan muuta palvelukokonaisuutta. “

* Lopullinen laki: Laki liikenteen palveluista 2017 
(https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170320)